Årsmøtet

Stjørdal Atletklubbs høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i februar/mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen eller på lagets nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med nødvendige vedlegg skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Ingen medlemmer har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.